خدمات پیشرفته هومیار

      ♦ اطلاع رسانی پیامکی (بعد از سه ماه اول که به صورت رایگان می باشد)

      ♦ پرداخت اینرنتی شارژ توسط ساکنین مجتمع 

  تعرفه این خدمات برحسب تعداد واحد مجتمع و برای دوره های زمانی متفاوت، به شرح زیر است:

عنوان سرویس مجتمع چند واحدی  دوره زمانی  مبلغ 
 تعداد واحد از  تعداد واحد تا
  اطلاع رسانی پیامکی به ساکنین در مورد بدهی شارژ و شناسه پرداخت          ۱    ۱۰   سه ماهه   ۲۰ هزار تومان
 شش ماهه  ۳۵ هزار تومان
 یکساله ۶۵ هزار تومان 
۱۱     ۳۰    سه ماهه ۴۰ هزار تومان 
شش ماهه  ۷۰ هزار تومان 
 یکساله   ۱۳۰ هزار تومان
 ۳۱   ۱۰۰  سه ماهه  ۸۰ هزار تومان 
شش ماهه  ۱۴۰ هزار تومان
 یکساله   ۲۵۰ هزار تومان 
۱۵۰ ۱۰۱ سه ماهه  ۱۵۰ هزار تومان
شش ماهه  ۲۵۰ هزار تومان
 یکساله  ۴۰۰ هزار تومان
پرداخت اینترنتی شارژ توسط ساکنین ۱ ۱۰ یکساله ۳۰ هزار تومان
۱۱ ۳۰ ۵۰ هزار تومان
۳۱ ۱۰۰ ۸۰ هزار تومان
۱۰۱ ۱۵۰ ۹۵ هزار تومان